اخبار

D-fabric در 24 ژانویه 2015 با دانشگاه Wuyi به توافق نامه همکاری دست یافت.

2015-02-01

ما داریمرسیدنویرایشa cooperative توافق with Wuyi University on 24thJan.,2015.


دانشگاه Wuyi پایگاه تحقیقاتی تحقیق و تولید و ایستگاه کاری را ایجاد خواهد کرد