تور کارخانه

در زیر مقدمه ای از کارخانه ما است، اگر می خواهید جزئیات بیشتری بدانید، لطفا با ما تماس بگیرید.


Exterior Views of the Factory

نمای بیرونی کارخانه

Exterior Views of the Factory

نمای بیرونی کارخانه

Exterior Views of the Factory

نمای بیرونی کارخانه

Exterior Views of the Factory

نمای بیرونی کارخانه

Exterior Views of the Factory

نمای بیرونی کارخانه

Warp Workshop

کارگاه تاب

Weaving Workshop

کارگاه بافندگی

Weaving Workshop

کارگاه بافندگی

Weaving Workshop

کارگاه بافندگی

Seaming Workshop

کارگاه درزگیری

Seaming Workshop

کارگاه درزگیری

Heating Setting Workshop

کارگاه تنظیم گرمایش

Heating Setting Workshop

کارگاه تنظیم گرمایش

Heating Setting Workshop

کارگاه تنظیم گرمایش

Warehouse

انبار

Warehouse

انبار